SPRZE­DAŻ: wyślij SMS’a na nr tel. 721 84 22 30 ze sło­wem ASEA

ASEA

 

ASEA_Bottle-webASEA® jest pierw­szym na Świe­cie i jedy­nym suple­men­tem mole­kuł sygna­li­za­cji redox (Redox Signa­ling), który ofe­ruje nie­zwy­kłe korzyści.

Spo­sób użycia.

Weź co naj­mniej 118 ml (4 uncje), jeden raz dzien­nie. Osoby z pro­ble­mami zdro­wot­nymi lub mające inten­sywny wysi­łek fizyczny mogą zwięk­szyć dawkowanie.

Nie należy mie­szać ASEA® z innym poży­wie­niem lub piciem.

Należy uży­wać szkla­nych lub pla­sti­ko­wych filiżanek.

Nie wolno pić ASEA® bez­po­śred­nio z butelki.

ASEA® jest w 100% bez­pieczne, nie tok­syczne i natu­ralne dla organizmu.

Nie musi być prze­cho­wy­wane w lodówce.

NOTA: Jeśli otrzy­mamy pro­dukt zamro­żony, należy go w spo­sób natu­ralny roz­mro­zić przed użyciem.

ASEA® nie jest wraż­liwa na eks­tre­mal­nie niskie i wyso­kie temperatury.

Wyniki badań meta­bo­licz­nych ASEAFAQ

Kto pro­wa­dził te badania?
Te bada­nia miały miej­sce w North Caro­lina Rese­arch Insti­tute, wspól­nie razem współ­pra­co­wało sie­dem uniwersytetów(Duke, UNC Cha­pel Hill, NC State, UNC Char­lotte, NC Cen­tral, NC A&T State, UNC Gre­ens­boro, Appa­la­chian State). Bada­nia były pro­wa­dzone przez Appa­la­chian State University’s Human Per­for­mance Labo­ra­tory pod kie­row­nic­twem Dr. Davida Nieman’a. Dr Nie­man i jego zespół naukow­ców są znani z rygo­ry­stycz­nych badań efek­tów suple­men­ta­cji na ćwi­cze­nia i wysiłek.
Jak były pro­wa­dzone te badania?
Zespół badaw­czy wybrał 20-​tu wysoce spraw­nych rowe­rzy­stów, a następ­nie losowo ich podzie­lił na dwie grupy po 10-​ciu. Przy uży­ciu tech­niki próby podwójnie-​ślepej, w któ­rych ani spor­towcy, ani naukowcy nie wie­dzieli, która grupa otrzy­mała ASEA i która otrzy­mała pla­cebo, jedna grupa piła cztery uncje(ok.120ml) ASEA dzien­nie przez sie­dem dni, pod­czas gdy inne pili równe ilo­ści pla­cebo. Z koń­cem sied­miu dni obie grupy roz­po­częły wyścig testowy na rowe­rach, na dystan­sie 75 km. Krew została pobrana bez­po­śred­nio przed roz­po­czę­ciem pro­cesu, tuż po i godzinę po wysiłku.
Po okre­sie oczysz­cze­nia w któ­rym zawod­nicy nie pili ani ASEA ani pla­cebo, miały miej­sce ponowne zwrotne bada­nia. Ponow­nie próba podwójnie-​ślepa, ory­gi­nalna grupa ASEA teraz piła pla­cebo przez sie­dem dni, a grupa pla­cebo– ory­gi­nalna piła ASEA. Z koń­cem sied­miu dni obie grupy roz­po­częły ponow­nie wyścig na dystan­sie 75 km na rowe­rach testo­wych i ponow­nie zostały spo­rzą­dzone bada­nia krwi, podob­nie jak przedtem.
Co było użyte jako placebo?
Odpo­wiedź na to pyta­nie jest bar­dzo poucza­jąca, zwłasz­cza jeśli kie­dy­kol­wiek ktoś sły­szał o tym, iż ASEA to tylko słona woda. W bada­niach prze­pro­wa­dzo­nych w Human Per­for­mance Labo­ra­tory, za pla­cebo słu­żyła słona woda! Innymi słowy bada­nia porów­ny­wały ASEA ze słoną wodą i stwier­dzono zna­czące i zasad­ni­cze róż­nice, więc nie ma już moż­li­wo­ści, aby kto­kol­wiek mógł kie­dy­kol­wiek powie­dzieć, że ASEA to tylko słona woda.
Jakie były wyniki badań?
Naukowcy ocze­ki­wali pew­nych róż­nic w zmia­nie meta­bo­li­tów mię­dzy ASEA i pla­cebo. Jed­nak oni ocze­ki­wali tych zmian PO ćwi­cze­niach, ponie­waż więk­szość bada­nych suple­men­tów wyka­zy­wała zmiany meta­bo­li­tów z powodu połą­cze­nia dzia­ła­nia suple­men­tów i ćwi­czeń. Ku ich zdzi­wie­niu, oka­zało się że spor­towcy, któ­rzy pili ASEA doświad­czyli zna­czą­cej zmiany meta­bo­li­tów PRZED tre­nin­giem. W sumie naukowcy odkryli zmiany 43 meta­bo­li­tów po samym piciu ASEA, zanim roz­po­czął się test wyści­gowy. Wyniki były tak nie­zwy­kłe, że dr Neiman powie­dział: „gdy je zoba­czy­łem, to nie mogłem uwierzyć”.
Co to są metabolity?
Meta­bo­lizm, to nazwa reak­cji che­micz­nych zacho­dzą­cych wewnątrz naszych komó­rek w celu pod­trzy­ma­nia życia. Meta­bo­lity są czą­stecz­kami, które uczest­ni­czą w cyklach naszego meta­bo­li­zmu. To są bar­dzo małe czą­steczki we krwi, które zmie­niają się w odpo­wie­dzi na suple­men­ta­cję i/​lub ćwi­cze­nia. Meta­bo­lo­miks, to bada­nie tych zmian meta­bo­li­tów, to jest naj­now­sze narzę­dzie badaw­cze wyko­rzy­sty­wane przez naukow­ców do oceny efek­tów suple­men­ta­cji w naszym organizmie.
Dla­czego ta zmiana meta­bo­li­tów była tak zaska­ku­jące dla naukowców?
W tych bada­niach zostało zma­po­wa­nych 108 meta­bo­li­tów i pierw­szą rze­czą jaką zaob­ser­wo­wali naukowcy, to zmiana 43 meta­bo­li­tów, co repre­zen­to­wało 40% wszyst­kich meta­bo­li­tów. Cał­ko­wita liczba zmian była wystar­cza­jąca, aby zwró­cić uwagę naukow­ców. Ale jesz­cze bar­dziej zaska­ku­jące są zmiany wystę­pu­jące PRZED tre­nin­giem. Więk­szość suple­men­tów testo­wa­nych przez Human Per­for­mance Labo­ra­tory wyka­zy­wało zmianę meta­bo­li­tów PO tre­ningu wysił­ko­wym. Z dru­giej strony, ASEA powo­duje zna­czącą zmianę meta­bo­li­tów przed roz­po­czę­ciem jazdy na rowe­rze. Po pro­stu zmiany te są powo­do­wane przez picie ASEA.
Co ozna­cza zmiana tych metabolitów?
Uwagę zwró­ciły przede wszyst­kim zmiany spe­cy­ficz­nych meta­bo­li­tów u spor­tow­ców piją­cych ASEA, pole­ga­jące na ogrom­nej mobi­li­za­cji wol­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Kwasy tłusz­czowe są głów­nym źró­dłem paliwa dla orga­ni­zmu, a pocho­dzą głów­nie z zapa­sów tłusz­czów w ciele, zna­nych jako tkanka tłuszczowa.
Dla­czego wolne kwasy tłusz­czowe są tak istotne?
Kiedy kto­kol­wiek, spor­to­wiec lub ktoś inny, zaczyna ćwi­cze­nia, to jego mię­śnie potrze­bują paliwa. Począt­kowo, źró­dłem paliwa dla wysiłku fizycz­nego jest glu­koza we krwi i gli­ko­gen w mię­śniach. Kiedy wyczer­puje się gli­ko­gen w mię­śniach, orga­nizm doko­nuje zmiany źró­dła paliwa na kwasy tłusz­czowe pocho­dzące z tkanki tłusz­czo­wej. Orga­nizm kon­wer­tuje trój­gli­ce­rydy w tkance tłusz­czo­wej na wolne kwasy tłusz­czowe, co „mobi­li­zuje” te kwasy tłusz­czowe – prze­syła je poprzez stru­mień krwi do mię­śni, które wyko­rzy­stują je jako paliwo.
To co jest zadzi­wia­jące w wyni­kach badań, że nawet przed ćwi­cze­niami – przed cał­ko­wi­tym uży­ciem gli­ko­genu mię­śnio­wego – kwasy tłusz­czowe są pozy­ski­wane i gotowe do uży­cia jako paliwo przez mię­śnie. Ciało jest „przy­go­to­wane do ćwi­czeń”, jak powie­dział jeden z naukow­ców z zespołu badawczego.
Jaki ma to efekt na gli­ko­gen mięśniowy?
Wpływ jest taki, iż gli­ko­gen mię­śniowy jest praw­do­po­dob­nie oszczę­dzany poprzez picie ASEA. Pod­czas dalej wyko­ny­wa­nych bada­niach potwier­dzono to, co ma ogromne kon­se­kwen­cje. Spor­tow­com zaj­muje wiele mie­sięcy tre­ning, który uczy ich orga­ni­zmy do oszczę­dza­nia gli­ko­genu i uży­cia kwa­sów tłusz­czo­wych jako paliwo. A to samo dzieje się z pro­stego picia ASEA!
A co jeśli nie jestem spor­tow­cem? Czy te bada­nia mają jakieś dla mnie znaczenie?
Mobi­li­za­cja wol­nych kwa­sów tłusz­czo­wych jest nie­sa­mo­witą infor­ma­cją dla spor­tow­ców, ale także ma to duże zna­cze­nia dla reszty z nas. Kiedy nastę­puje mobi­li­za­cja kwa­sów tłusz­czo­wych, to będą one użyte jako paliwo przez orga­nizm. Są one głów­nym źró­dłem paliwa dla orga­ni­zmu w spo­czynku, a ciało potrze­buje po pro­stu paliwa, aby utrzy­mać się przy życiu. Więc kwasy tłusz­czowe będą spa­lone, tak czy inaczej.
Czy to czyni ASEA pro­duk­tem do utraty wagi?
Nie­do­brze jest sądzić, że ASEA jest pro­duk­tem do utraty wagi. Wysi­łek fizyczny powo­duje utratę wagi. Wła­ściwe odży­wia­nie powo­duje utratę wagi. Można powie­dzieć, że jeden wnio­sek wynika z badań: jeśli chcesz spa­lić wię­cej tłusz­czu pod­czas ćwi­czeń, pij ASEA.
Rozu­miem, że bada­nia wyka­zały także uwal­nia­nie kwasu askor­bi­no­wego (praw­do­po­dob­nie z kory nad­ner­czy). Co to oznacza?
Bada­nia wyka­zały skok wyda­la­nia kwasu askor­bi­no­wego po ćwi­cze­niach, ale jest zbyt wcze­śnie aby usta­lać jakieś kon­klu­zje. Z dal­szych badań dowiemy się więcej.
Co wiąże Redox Signa­ling z tymi badaniami?
Redox Signa­ling działa na pozio­mie komór­ko­wym, a jego zasad­ni­czą funk­cją jest zapew­nie­nie bie­żą­cej żywot­no­ści naszym komór­kom, włącz­nie z wła­ści­wym meta­bo­li­zmem komór­ko­wym. Meta­bo­lity są „odci­skami pal­ców” pozo­sta­wio­nymi pod­czas meta­bo­li­zmu komór­ko­wego, są wskaź­ni­kiem reak­cji che­micz­nych odby­wa­ją­cych się w komórce. To bada­nie pomaga ujaw­nić efekty dzia­ła­nia jedy­nego na świe­cie suple­mentu Redox Signa­ling oddzia­łu­ją­cego na meta­bo­lizm komórek.

Oto kilka opi­nii po krót­ko­trwa­łym sto­so­wa­niu ASEA:

Ewa, lat 48: „byłam wycień­czona pracą i pro­ble­mami z dziećmi. Mia­łam pro­blemy gastryczne, byłam nie­ustan­nie poiry­to­wana, źle spa­łam, nie mogłam się skon­cen­tro­wać nawet na codzien­nych, ruty­no­wych czyn­no­ściach. Przy­ja­ciel zapro­po­no­wał mi ASEA. Już uprzed­nio sto­so­wa­łam różne suple­menty diety – z mniej­szym lub więk­szym powo­dze­niem, rezul­taty nie były jed­nak dłu­go­trwałe. ASEA piłam regu­lar­nie przez dwa mie­siące. Już po nie­ca­łym mie­siącu ze zdzi­wie­niem odno­to­wa­łam znaczny wzrost dobrego samo­po­czu­cia – tak jakby mój orga­nizm prze­łą­czył się na tryb „relaks”, zni­kło poiry­to­wa­nie, powró­cił nie­za­kłó­cony sen., znik­nęły upo­rczywe bóle głowy. Teraz, po dwóch mie­sią­cach sto­so­wa­nia ujrza­łam świat na nowo, potra­fię się cie­szyć, czuję, że znów potra­fię być szczę­śliwa. Dzieci zauwa­żyły, że śmieję się i żar­tuję jak daw­niej. To działa!!!”

Deb­bie Reeder : „Uni­kalny pro­dukt nie poja­wia się zbyt czę­sto, a to co jest eks­cy­tu­jące w tym pro­duk­cie, to fakt, iż żaden inny tak nie działa. Nie ma nic takiego na świe­cie, co mogłoby nawet zbli­żyć się do tego, co daje ASEA.”

Tade­usz, lat 78: „Przez ostat­nie lata zauwa­ży­łem, że coraz mniej chęt­nie poru­szam się, że ruch jest dla mnie więk­szym wysił­kiem, zaczą­łem się po pro­stu coraz mniej ruszać. Po 2 tygo­dniach picia ASEA poczu­łem wię­cej wigoru, więk­szą chęć do wszystkiego!”

Mał­go­rzata, l 35:”Od wielu lat dość inten­syw­nie pły­wam, bie­gam i jeż­dżę na nar­tach, oczy­wi­ście w miarę jak pozwala codzienna praca. Znam swoje moż­li­wo­ści i formę, ale zauwa­ży­łam, że po 3 tygo­dniach picia ASEA moja wydol­ność fizyczna się zwięk­szyła i jestem mniej zmę­czona po treningu”

NOTA: Wszel­kie wyżej wymie­nione opi­nie są wyłącz­nie pry­wat­nie wyra­żone przez kon­kretne osoby i nie są ofi­cjal­nie auto­ry­zo­wane przez ASEA. Osoby te nie były w żaden spo­sób ani nama­wiane, ani gra­ty­fi­ko­wane przez ASEA.